Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije doprinesi.si

1. UVODNA DOLOČILA

1.1. O aplikaciji

Doprinesi.si je spletna aplikacija, ki je ima dva osnovna namena, in sicer:

a) Seznaniti potrošnike s ponudniki hrane, pijače in drugih artiklov - Ponudba;
b) Seznaniti prostovoljce s potrebami oseb, ki potrebujejo pomoč oz. seznaniti osebe, ki potrebujejo pomoč s prostovoljci - Pomoč;

Imetnik in upravljalec spletne aplikacije Doprinesi.si (v nadaljevanju kot Aplikacija), ki je dostopna na spletni strani www.doprinesi.si, je družba Formitas skupina, d.o.o.,  Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 6410944000 (v nadaljevanju kot Imetnik ).

Vpis in uporaba aplikacije je za Uporabnike aplikacije brezplačna.

1.2. Splošni pogoji

Ti splošni pogoji določajo medsebojne pravice in obveznosti med Imetnikom, ki je lastnik in imetnik spletne aplikacije, imetnik domene in imetnik avtorskih in drugih pravic, povezanih z Aplikacijo in Uporabniki aplikacije, ter medsebojne pravice in obveznosti med Uporabniki aplikacije.

Uporabnik pri registraciji poda soglasje k tem splošnim pogojem. Če se oseba ne strinja s splošnimi pogoji, se ne more registrirati in ne more postati Uporabnik. V primeru, da bi Uporabnik kasneje želel preklicati soglasje, to stori tako, da izbriše račun.

Ti pogoji uporabe se ne nanašajo na storitev oglaševanja v okviru Aplikacije.

2. OPREDELITEV POJMOV

2.1. Za potrebe teh splošnih pogojev imajo spodaj navedeni pojmi naslednji pomen:

Ponudnik – pravna ali fizična oseba, ki se skladno z določili teh splošnih pogojev registrira v spletni aplikaciji in objavi Ponudbo;
Ponudba – opis izdelkov oz. blaga, o prodaji katerih Ponudnik obvešča z objavo v Aplikaciji;
Prostovoljec – fizična polnoletna oseba, ki se skladno z določili teh splošnih pogojev registrira v spletni aplikaciji in v Aplikaciji objavi, kakšno Pomoč je pripravljen nuditi;
Pomoč – aktivnost, ki jo je Prostovoljec pripravljen opraviti z namenom, da s svojim delom in izkušnjami pomaga Pomoči potrebni osebi;
Pomoči potrebna oseba– polnoletna oseba, ki potrebuje Pomoč;
Povpraševanje po pomoči – prošnja Pomoči potrebne osebe po pomoči s strani Prostovoljca;
Uporabnik – uporabniki aplikacije so Ponudniki, Prostovoljci in Pomoči potrebni, ki so se registrirali skladno z določili teh splošnih pogojev;

3. ODGOVORNOST

3.1. Odgovornost Imetnika aplikacije

Aplikacija skladno s temi splošnimi pogoji omogoča zgolj objavo Ponudbe, Pomoči ali Povpraševanja po pomoči in s tem pod pogoji teh splošnih pogojev seznanja zainteresirane osebe s temi objavami, pri čemer pa Imetnik ne preverja in ne odgovarja za resničnost objav, ne odgovarja za njihovo vsebino, ne ponuja izdelkov in ne nudi Pomoči, ne odgovarja za nakupe pri Ponudnikih in ne odgovarja za izvedbo Pomoči.

Imetnik izrecno izjavlja, da ne organizira organiziranega prostovoljstva skladno z določilom 7. člena Zakon o prostovoljstvu (v nadaljevanju kot ZProst).

Imetnik ne nosi odgovornosti zaradi nedelovanja spletne aplikacije, ne glede na to, ali je razlog na strani Imetnika, ali pa je razlog zunanji.

3.2. Odgovornost Uporabnikov aplikacije

Uporabnik se zaveže, da bo Aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji, da bo zagotavljal tajnost gesla za dostop do Aplikacije ter upošteval pravila in obvestila, objavljena v Aplikaciji ali posredovana s strani Imetnika.

Vsa vsebina, ki jo v okviru Aplikacije objavlja Uporabnik, mora biti skladna z zakonodajo, zlasti z zakonodajo, ki ureja avtorske pravice in ne sme kršiti pravic tretjih oseb. Vsebina ne sme biti žaljiva. Imetnik pred objavo ne pregleduje objavljene vsebine. Imetnik si pridržuje pravico (ki pa ni obveznost), da po prosti presoji trajno ali začasno Uporabniku onemogoči vsako nadaljnjo objavo vsebine oz. da umakne katerokoli že objavljeno vsebino, lahko pa uporabniku tudi izbriše račun in mu trajno onemogoči uporabo aplikacije.

Za vse objave v Aplikaciji, vključno z vsebino ponudbe, slike, povezave in besedilom, je izključno odgovorna oseba, ki je to objavo objavila.

Uporabniki aplikacije so dolžni pri izvajanju vseh aktivnosti, ki so predmet teh splošnih pogojev, ravnati skladno s predpisi, zlasti pa s predpisi, namenjeni zajezitvi bolezni COVID-19. Oseba ponudnika ali prostovoljec, ki kažeta znake obolenja s COVID-19, ne smeta opravljati nobenih aktivnosti, ki so predmet teh splošnih pogojev, zlasti pa oseba ponudnika ne sme ponujati blaga, Prostovoljec pa ne sme opravljati Pomoči. Ta prepoved velja ves čas, dokler so prisotni simptomi in še      20 dni oziroma skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili NIJZ. Pomoči potrebna oseba pa je dolžna v primeru, da kaže znake obolenja s COVID-19, na to opozoriti Prostovoljca in izvesti prejemanje Pomoči tako, da se s tem prepreči širjenje okužbe.

Ponudnik je dolžan pri prodaji izdelkov, ki so predmet Ponudbe, ravnati skladno s predpisi, ki urejajo prodajo blaga.

Prostovoljec je dolžan pri nudenju Pomoči ravnati skladno z določili ZProst, zlasti pa je dolžan Pomoč nuditi brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, jo opravljati v dobro drugih ali v splošno korist. Prostovoljec mora tudi izpolnjevati pogoje, ki jih za opravljanje prostovoljstva določa ZProst, in sicer:

 • da na njegovi strani ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mu onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile njegovo zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem prostovoljskega dela prihaja v stik;
 • da mu ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali prepovedi opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja prostovoljskega dela;
 • da zoper njega ni bil uveden kazenski postopek ali ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali premoženje;

Pomoči potrebna oseba je dolžna Prostovoljcu nemudoma povrniti stroške, ki jih je imel z morebitnim nakupom blaga in ga je Prostovoljec izvedel po njenem naročilu.

4. TEHNIČNE ZAHTEVE

4.1. Tehnične zahteve za uporabo aplikacije

Aplikacija deluje kot spletna aplikacija v brskalnikih, in sicer na računalnikih, tablicah in mobilnih telefonih, ne glede na operacijski sistem.

4.2. Nova verzija aplikacije

Imetnik ima pravico, da aplikacijo kadarkoli posodobi, doda ali odvzame določene funkcionalnosti, ali pa opravi druge spremembe. V primeru, da se Uporabnik ne strinja z novimi oz. spremenjenimi funkcionalnostmi oz. spremembami, lahko v tem primeru izbriše svoj račun in preneha uporabljati aplikacijo.

4.3. Zunanje storitve in aplikacije

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije tretjih oseb. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, Imetnik pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

5. UPORABA APLIKACIJE

5.1. Registracija

Dostop do podatkov o Ponudnikih in o njihovi Ponudbi je možen brez registracije in brez prijave. 

Za uporabo aplikacije kot Ponudnik, Prostovoljec ali Pomoči potrebna oseba pa se je potrebno registrirati in v okviru registracije vnesti zahtevane podatke. Po registraciji bo Uporabnik na elektronski naslov prejel elektronsko pošto , ki bo vključevala povezavo in s potrditvijo katere bo račun Uporabnika ustvarjen.

Uporabnik se v Aplikacijo vpiše z uporabniškim imenom in geslom, kot ga je določil pri registraciji in lahko po vpisu ureja svoje podatke, dopolnjuje ali popravlja svojo Ponudbo (Ponudnik), Pomoč, ki jo nudi (Prostovoljec), ali Pomoč, po kateri povprašuje (Pomoči potrebna oseba).

Ob registraciji so na zahtevo Imetnika dolžni odgovorna oseba Ponudnika, Prostovoljec in Pomoči potrebna oseba predložiti na vpogled veljavni osebni dokument, da lahko predstavnik imetnika preveri, da so podatki v registraciji pravi. Namen te kontrole je preprečitev zlorab.

5.2. Ponudniki

Ponudnik bo v Aplikacijo vnesel vse zahtevane podatke in po potrebi tudi ostale podatke, s katerimi bo opisal svojo ponudbo, delovni čas, možnost dostave in ostalo. Ti podatki so: Ime podjetja oz. firma, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, elektronska pošta, telefon, Ponudba in možnost dostave oz. osebnega prevzema.

5.3. Prostovoljci

Prostovoljec bo v Aplikacijo vnesel vse zahtevane podatke in po potrebi tudi ostale podatke, s katerimi bo opisal pomoč, ki jo je pripravljen nuditi. Ti podatki so: Ime in Priimek, elektronska pošta, telefon, razdalje od navedene lokacije, v kateri je Prostovoljec pripravljen nuditi pomoč, tip prevoznega sredstva, s katerim je Prostovoljec pripravljen nuditi pomoč, ter vrsta Pomoči, ki jo je prostovoljec pripravljen nuditi (prevoz, sprehajanje živali, odhod v trgovino, ..).

5.4. Pomoči potrebne osebe

Pomoči potrebna oseba bo v aplikacijo vnesla vse zahtevane podatke in po potrebi tudi ostale podatke, s katerimi bo opisala pomoč, po kateri povprašuje. Ti podatki so: Ime, Naslov, elektronska pošta, telefon ter Pomoč, ki jo potrebuje (prevoz, sprehajanje živali, odhod v trgovino, ..).

5.5. Vsebina Ponudbe

Ponudnik lahko v Aplikaciji objavi ponudbo prodaje blaga le v primeru, da izpolnjuje vse pogoje, ki jih za prodajo blaga potrošnikom določajo predpisi. Pri tem mora biti ponudnik posebej pozoren na izpolnjevanje predpisov, povezanih z zajezitvijo in preprečevanjem širjenja COVID-19 in jih mora pri izvedbi prodaje v celoti spoštovati.

5.6. Ustvarjanje povezave med Prostovoljcem in Pomoči potrebne osebe

Povezava med Prostovoljcem in Pomoči potrebne osebe poteka na dva načina:

5.6.1.  Prostovoljec izrazi pripravljenost pomagati

Prostovoljec v Aplikacijo vnese pripravljenost nuditi Pomoč in pogoje, pod katerimi je pripravljen nuditi Pomoč (vrsta pomoči, krajevna omejitev, itd.). Pripravljenost nuditi pomoč je v Aplikaciji razvidna z naslednjimi podatki: ime (brez priimka), približna lokacija, način izvedbe pomoči (vozilo, peš, kolo, itd.). Navedeni podatki so v Aplikaciji razvidni že ob registraciji, razvidni pa so dokler Prostovoljec v Aplikaciji ne označi, da je zaseden – v tem primeru njegovi podatki niso razvidni, dokler ne označi, da ni več zaseden. Pomoči potrebna oseba, ki potrebuje Pomoč v obsegu, kot jo ponuja Prostovoljec, izpolni spletni obrazec in vnese zahtevane podatke ali pa te podatke preko brezplačne telefonske številke posreduje imetniku. Podatki o Pomoči potrebni osebi, njeni kontaktni podatki in podatki o željeni Pomoči se posredujejo Prostovoljcu, ki se nato odloči, ali bo kontaktiral Pomoči potrebno osebo in se z njo dogovoril za izvedbo Pomoči, ali pa bo izvedbo Pomoči zavrnil, kar je dolžan označiti v Aplikaciji. V primeru, da Prostovoljec kontaktira Pomoči potrebno osebo, mora ob prvem klicu zaradi varnosti navesti identifikacijsko geslo, ki sta jo predhodno od Aplikacije prejela oba.

5.6.2.  Pomoči potrebna oseba izrazi prošnjo za pomoč

Pomoči potrebna oseba v Aplikacijo vnese prošnjo za Pomoč, ki je v Aplikaciji vidna prostovoljcem. Prošnja za Pomoč je v Aplikaciji razvidna Prostovoljcem z naslednjimi podatki Pomoči potrebne osebe: ime (brez priimka), starost, približna lokacija in Pomoč, ki jo oseba potrebuje. Prostovoljec, ki je pripravljen nuditi Pomoč, to potrdi v Aplikaciji, po tem pa se podatki prostovoljca (priimek in telefon) posredujejo po SMS sporočilu Pomoči potrebni osebi. Če Pomoči potrebna oseba potrdi Prostovoljca, le ta prejme podatke Pomoči potrebne osebe, in sicer priimek, naslov in telefon, da se lahko dogovorita za izvedbo Pomoči. V primeru, da Prostovoljec kontaktira Pomoči potrebno osebo, mora ob prvem klicu zaradi varnosti navesti identifikacijsko geslo, ki sta jo predhodno od Aplikacije prejela oba.

5.7. Nezakonita uporaba

Imetnik se obvezuje, da bo z uporabniškimi imeni in gesli Uporabnikov ravnala skladno z veljavno zakonodajo in potrebno skrbnostjo ter jih bo obravnaval kot zaupne. Uporabnik je v celoti odgovoren za aktivnosti in objave, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa.
Uporabnik ne sme poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve Aplikacije ali podatkov, do katerih mu aplikacija skladno z določili teh splošnih pogojev ne omogoča dostopa. V okviru objav, ki jih omogoča Aplikacija, so prepovedane vse aktivnosti, ki nasprotujejo zakonu, zlasti pa: 

 • vsakršna diskriminacija, kot na primer na račun rase, nacionalne, verske in politične pripadnosti ter spolne naravnanosti;
 • sovražni govor, žaljenje ali druge oblike neprimernega ravnanja;
 • objava fotografij, v zvezi s katerimi Naročnik nima urejenih avtorskih in sorodnih pravic;
 • uporaba Aplikacije za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;

Imetnik ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe aplikacije ali kakršnihkoli drugih zlorab pri uporabi aplikacije izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov ali zaradi varstva pravic in interesov Uporabnikov aplikacije ali tretjih oseb.
V primeru nepooblaščene uporabe je Uporabnik dolžan nemudoma obvestiti imetnika na elektronski naslov info@doprinesi.si. Imetnik lahko (ni pa dolžan) v primeru obvestila o zlorabi (ali brez obvestila na podlagi lastne ugotovitve) iz varnostnih razlogov onemogoči uporabniški račun, ali izbriše določeno objavo, tudi če Uporabnik tega ne bo navedel oziroma zahteval v svojem obvestilu. Ponovno aktivacijo računa bo imetnik zagotovil po tem, ko bo preveri obvestilo o zlorabi in izvedel ustrezno rešitev za odpravo morebitne zlorabe, pri čemer lahko imetnik ponovno aktivacijo brez utemeljitve zavrne.

6. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Imetnik vseh pravic, ki so povezane z vsebino Aplikacije, vključno z avtorskimi in drugimi pravicami je Imetnik. Uporabniki Aplikacije lahko vsebine uporabljajo zgolj z namenom, s katerim so objavljene v Aplikaciji.

Uporabnik s tem, ko se registrira in v aplikacijo vnese podatke in vsebine, na Imetnika prenese vse avtorske pravice, ki so povezane s temi podatki in vsebinami. Prenos pravic je omejen na tiste, ki so potrebne za dosego namena objave, pri čemer prenos časovno in ozemeljsko ni omejen in je nepreklicen.

7. OSEBNI PODATKI 

7.1.      Splošno

Uporabnik ob registraciji računa Imetniku, ki se šteje za upravljavca, posreduje naslednje osebne podatke in pri tem poda soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov skladno z določili teh splošnih pogojev:

7.1.1. Ponudnik:

Podatki o odgovorni osebi družbe, če pa gre za samostojnega podjetnika ali drugo obliko ponudnika (npr. kmet) pa njune osebne podatke, in sicer ime in priimek, naslov, davčna številka,  elektronska pošta, telefonska številka;

7.1.2. Prostovoljec:

ime in priimek, spol, naslov, datum rojstva, elektronska pošta, mobilna telefonska številka (številka mora biti mobilna zaradi prejema SMS sporočil s strani Aplikacije);

7.1.3. Pomoči potrebna oseba:

ime in priimek, spol, datum rojstva, elektronska pošta, mobilna telefonska številka (številka mora biti mobilna zaradi prejema SMS sporočil s strani Aplikacije);

7.2. Namen uporabe osebnih podatkov

Osebni podatki Uporabnikov aplikacije se zbirajo z naslednjim namenom:

7.2.1. Ponudnik:
 • Za Identifikacijo Ponudnika;
 • Za obveščanje o novostih, tehničnih težavah in ostalih informacijah, povezanih z uporabo Aplikacije;
 • Za objavo podatkov v Aplikaciji;
 • Za statistično obdelavo;
7.2.2. Prostovoljec:
 • Za Identifikacijo Prostovoljca;
 • Za obveščanje o novostih, tehničnih težavah in ostalih informacijah, povezanih z uporabo Aplikacije;
 • Za objavo podatkov v Aplikaciji;
 • Za posredovanje podatkov Pomoči potrebni osebi z namenom, da lahko le ta pride v kontakt s Prostovoljcem in da se lahko dogovorita za Pomoč;
 • Za prejem identifikacijskega gesla za verifikacijo prvega kontakta s Pomoči potrebno osebo;
 • Za dokazilo o vsebini pomoči, če bi med Prostovoljcem in Pomoči potrebno osebo nastal spor o tem;
 • Za statistično obdelavo;
7.2.3. Pomoči potrebna oseba:
 • Za Identifikacijo Pomoči potrebne osebe;
 • Za obveščanje o novostih, tehničnih težavah in ostalih informacijah, povezanih z uporabo Aplikacije;
 • Za objavo podatkov v Aplikaciji;
 • Za posredovanje podatkov Prostovoljcu z namenom, da lahko le ta pride v kontakt s Pomoči potrebno osebo in da se lahko dogovorita za Pomoč;
 • Za prejem identifikacijskega gesla za verifikacijo prvega kontakta s Prostovoljcem;;
 • Za dokazilo o vsebini pomoči, če bi med Prostovoljcem in Pomoči potrebno osebo nastal spor o tem;
 • Za statistično obdelavo;

7.3. Obdelava osebnih podatkov

Imetnik si pri obdelavi lahko pomaga z morebitnimi podizvajalci, pri čemer se zavezuje, da bo tudi v tem primeru ustrezno poskrbel za enak standard varovanja osebnih podatkov in bo z njimi sklenil ustrezne pogodbe. 

Poleg Imetnika osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center in obdelovalci, ki jih imetnik angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za nemoteno delovanje aplikacije.

Obdelavo osebnih podatkov, konkretno dostop do osebnih podatkov z namenom zagotovitve razvoja in tehničnega delovanja Aplikacije bo v imenu imetnika – upravljavca izvajala družba KREATORIJ d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična št. 3433587000.

Obdelavo osebnih podatkov, konkretno dostop do osebnih podatkov z namenom nudenja podpore za pomoč Uporabnikom Aplikacije, bo v imenu imetnika – upravljavca izvajala družba FABulatorij d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična št. 6665055000.

7.4. Prenos osebnih podatkov

Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo posredovanje osebnih podatkov med Prostovoljcem in Pomoči potrebno osebo, kot je navedeno v teh splošnih pogojev in posredovanje katerih je namenjeno vzpostavitvi kontakta med obema.

7.5. Popravek osebnih podatkov in pravica do seznanitve

Uporabnik se seznani z vsemi podatki, ki jih hrani Imetnik tako, da se prijavi v Aplikacijo, kjer so razvidni vsi osebni podatki, ki jih Imetnik hrani o Uporabniku.
Uporabnik lahko popravi osebne podatke tako, da se prijavi v Aplikaciji in tam spremeni svoje podatke. 

7.6. Hramba osebnih podatkov in izbris

Upravljavec se zavezuje varovati osebne podatke Uporabnikov aplikacije, ki jih prejme v okviru registracije. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, upravljavec uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki so skladni z zakonom.

Osebne podatke Uporabnikov aplikacije upravljavec hrani ves čas, dokler ima le ta v Aplikaciji registriran račun. Po tem, ko Uporabnik ukine račun, se osebni podatki anonimizirajo oz. izbrišejo. Imetnik pri tem izrecno opozarja, da če so bili osebni podatki Prostovoljca posredovani Pomoči potrebni osebi, bo Imetnik osebne podatke izbrisal v svoji bazi podatkov, med tem ko ne more izbrisati osebnih podatkov pri Pomoči potrebni osebi, ki bo podatke obdržala z namenom dokazovanja v primeru spora o Pomoči, enako pa velja tudi v obratnem primeru, torej če so bili osebni podatki Pomoči potrebne osebe posredovani Prostovoljcu. 

Uporabnik lahko prekliče dovoljenje za uporabo osebnih podatkov tudi tako, da pošlje zahtevo iz registriranega elektronskega naslova na naslov info@doprinesi.si. V tem primeru se Imetnik zavezuje, da bo izbrisalo račun in izbrisalo oz. anonimiziralo podatke najkasneje v roku 8 dni od prejema zahteve.

7.7. Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Skladno z določili Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 ima Uporabnik pravico do pritožbe pri nadzornem organu, to je Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

8. PIŠKOTKI

Imetnik zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. aplikaciji. 

Imetnik uporablja naslednje piškotke:
Obvezni piškotki: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju Imetnika, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo preko klikanja na enostavne povezave.
Analitični piškotki: z njimi imetnik analizira promet na posamezni spletni strani, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškotek s klikom na gumb na spletni strani oz. z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih. 
Piškotki družbenih omrežij: Piškotki za družbena omrežja omogočajo deljenje vsebine spletne strani na nekaterih družbenih omrežjih. Vtičniki in orodja tretjih oseb uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani.

Imetnik  lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), IP nastavitve (lokacija brskalnika ali aplikacije uporabnika), pridobljene z mobilno napravo uporabnika. Imetnik obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Imetnik ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti Aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

9. KONČNA DOLOČILA

9.1. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od vzpostavitve Aplikacije dalje. Imetnik ima pravico, da te splošne pogoje kadar koli spremeni. O spremembah splošnih pogojev bo Imetnik obvestil Uporabnike aplikacije po elektronski pošti ali v okviru Aplikacije. Spremembe splošnih pogojev zavezujejo Uporabnike z dnem, ko jih je Imetnik obvesti o njihovi spremembi.

9.2. Uporaba prava in krajevna pristojnost

Vsa razmerja, ki nastanejo med Imetnikom in Uporabniki aplikacije se presojajo po slovenskem pravu. Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju registriranega sedeža Imetnika.

 

Huuumans so izdelek Pabla Stanleya in so izdani pod licenco creative commons.